Yleiset toimitusehdot

Infine Oy:n yleiset toimitusehdot 12.10.2020 alkaen

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan osana toimeksiantajan (tilaajan) ja Infine Oy:n välistä kirjallista sopimusta, jolla osapuolet sopivat Infine Oy:n tekemästä työstä tai tuottamasta palvelusta, jos varsinaisessa toimeksiantosopimuksessa, tilausvahvistuksessa ja tarjouksessa ei ole muuta sovittu.

Sopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle tai muuttaa ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

2. Toimeksiannon suorittaminen

Infine Oy suorittaa toimeksiannon huolella ja hyvällä ammattitaidolla sovitussa aikataulussa. Infine Oy voi harkintansa mukaan käyttää alihankkijoita toimeksiannon eri vaiheissa.

Tilaajan vastuulla on varmistaa, että toimeksiannon suorittamiseksi Infine Oy:llä on käytettävissään oikeat ja riittävät tiedot. 

3. Veloitus ja maksuehdot

Infine Oy noudattaa toimeksiannon veloituksessa kulloinkin voimassa olevia hinnastoja. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Toimeksiantaja maksaa toimeksiantosopimuksessa sovitun hinnan sekä sovittujen kulujen ja kustannusten korvaukset. Laskutus tapahtuu toimeksiannon tai tarjouksen hyväksymisen yhteydessä, ellei muuta ole sovittu. Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy voimassa olevan korkolain mukaisesti. Mahdolliset perintäkulut lisätään laskuun. Laskun huomautusaika on merkitty laskuun.

Infine Oy:llä on oikeus poiketa edellä mainituista ehdoista perustuen toimeksiantajan tilaus- ja maksuhistoriaan, jolloin tilaushinnan maksu voidaan vaatia etukäteen ehtona toimeksiannon hyväksymiselle.

4. Vastuun rajoitukset

Infine Oy vastaa toimeksiannon suorittamisesta sopimuksen mukaisesti sovitussa aikataulussa. Mikäli aikataulua ei ole erikseen sovittu, toimeksianto suoritetaan ilman aiheetonta viivästystä.

Infine Oy:llä on oikeus suoritusajan pidentämiseen, kun suorituksen viivästyminen johtuu Infine Oy:stä riippumattomista tekijöistä tai toimeksiantajan tai tämän vastuulla olevista syistä. Infine Oy:n vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa toimeksiannosta Infine Oy:lle maksettavan palkkion määrään. Infine Oy ei vastaa toimeksiantajalle mahdollisesti koituvista epäsuorista vahingoista.

Molemmat osapuolet vastaavat omien virheidensä osapuolelle aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista sekä toiselle osapuolelle aiheutuneista välittömistä kustannuksista. Muuten korvausvelvoitteista säädetään voimassa olevassa lainsäädännössä.

5. Ylivoimainen este

Infine Oy ei ole vastuussa ennalta arvaamattomien tai kohtuullisen hallinnan ulkopuolelta olevien olosuhteiden tai tapahtumien aiheuttamista viivästyksistä, vahingoista, menetyksistä tai muista ongelmista.

6. Erimielisyydet

Infine Oy:n ja toimeksiantajan välisissä toimeksiannoissa tai sopimuksissa sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät hyvässä yhteistyössä ratkaisemaan sopimukseen liittyvät osapuolten väliset kiistat, erimielisyydet ja vaatimukset. Kumpikin osapuoli antaa toiselle osapuolelle kohtuulliseksi katsottavan mahdollisuuden sopimukseen pohjautuvan rikkomuksen korjaamiseen.

Tässä sopimuksessa sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti Helsingin Keskuskauppakamarin kolmen välimiehen toimesta siten, että kumpikin osapuoli voi nimetä kukin yhden välimiehen ja Kauppakamari nimeää yhden.

7. Sopimusehtojen sitovuus ja hyväksyttävyys

Nämä sopimusehdot liittyvät olennaisina sopimusehtoina toimeksiantotutkimuksiin ja mahdollisiin erillisiin tilaajakohtaisiin sopimuksiin. Infine Oy:llä on oikeus tehdä näihin ehtoihin yksipuolisesti muutoksia, ellei tilaajakohtaisessa sopimuksessa ole toisin sovittu.

fi

Subscribe to our newsletter

By subscribing to Infine's newsletter, you will also receive Tiina's "Sustainability lessons easily and quickly" articles (in Finnish)